Algemeene Verkoopvoorwaarden

Algemeene Verkoopvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

 

  1. 1.    Algemeen, beëindiging van de overeenkomst, verbintenisperiode

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, ondanks de voorwaarden afgedrukt die de koper wenst te beroepen. De voorwaarden van de leverings- en betalingsvoorwaarden gelden alleen voor bedrijven.

 

1.2. De klant is gedurende twee weken aan zijn bestelling verbonden. Het contract wordt uitgevoerd, indien gedurende deze periode de bestelling door ons is aanvaard of wanneer de levering of de dienst is uitgevoerd. De opdrachtbevestiging worden uitgevoerd, onder voorbehoud van eerlijke en tijdelijke wijze van onze onderaannemer.

 

1.3. Onze aanbiedingen zijn niet bindend. Veranderingen in de prestaties en de uitrusting zijn voorzien, als het object van de levering is niet wezenlijk veranderd en werd getolereerd door de koper.

 

1.4. Alle voorwaarden integendeel hierin en uiteengezet door de koper moeten met een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming met Re-Invent Dental Products gemaakt worden.

 

  1. 2.    Prijzen

2.1. Alle in catalogi, prijslijsten en andere publicaties, website en flyers vermelde prijzen zijn niet bindend. De prijzen worden exclusief BTW gewaardeerd. De prijzen zijn exclusief belasting en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, afhankelijk van de verandering in der markt en door onze leveranciers worden gewijzigd. De in het contract overeengekomen prijs zijn netto en BTW en de wisselkoersen gebruikt die op de factuurdatum van toepassing zijn.

 

2.2. Alle prijzen zijn in EURO zonder korting of kwijtschelding of terugbetaling Belastingen, rechten en kosten in verband met de levering van goederen (kosten: transport, verpakking, douane) zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

 

2.3.  De transport kosten per verzending voor alle bestellingen van minder dan 345 EURO exclusief BTW worden toegevoegen. Alle bedrag goeter dan 345 euro exclusief BTW omvatten de levering kosten.

 

2.4. Indien de levering om enige reden aan de klant was niet in staat om uitgevoerd te worden op de overeengekomen datum of binnen de termijn, en drie maanden zijn verstreken sinds de sluiting van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de geldende prijslijst in rekening te brengen.

 

  1. 3.    Betaling

3.1. We zijn niet verplicht om voorafgaande prestaties. De schuld is verschuldigd bij de sluiting van het contract.

3.2. Onze facturen zijn direct opeisbaar , tenzij anders overeenkomsten. De betaling wordt beschouwd gemaakt wanneer het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

 

3.3. Alle betalingen moeten onmiddellijk op onze rekening via Paypal of met een creditcard zonder enige aftrek worden gemaakt. Uiteindelijk kan de klant een SDD-incasso gelasten. De opzegtermijn (pre - melding) wordt verkort door een dag. De klant moet voor voldoende dekking van de rekening zorgen. Kosten die afkomstig zijn van niet-betaling of terugbetaling van een debetnota zal ten lasten van de klant zijn.

 

3.4. Elk bedrag dat niet binnen de gestelde termijn wordt betaald zal, automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een rente voor vertraging of schadevergoeding, als gevolg van een schade veroorzaakt door een vertraging.

 

  1. 4.    Levertijd en Vertragingen van de Levering

4.1. Deadlines en de datum van de levering moeten schriftelijk overeenkomen om de veiligheid van het bewijs te waarborgen. Alle andere vormen van overeenkomst zijn nog steeds niet bindend. Alle klanten veranderingen die we over het verzenden van de goederen hebben afgesproken na de overeenkomst geeft ons het recht om een ​​passende uitbreiding van de overeengekomen levertijd te kiezen.

 

4.2. Gebeurtenissen van overmacht geven ons het recht de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke termijn om op te starten. Als, om deze redenen, het contract wordt onaanvaardbaar voor ene van de partij zo kan de overeenkomst worden beëindigen. Zijn gelijk aan overmacht alle omstandigheden waardoor de levering ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk, zoals commerciële of monetaire beleidsmaatregelen of andere soevereine acties, stakingen, fabriekssluitingen, operationele fouten (p. ex. brand, machinebreuk, schaarste aan energie of grondstoffen) en de obstructie van de communicatie, die bij ons, bij de leverancier of bij de vorige leverancier optreden.

 

4.3. We hebben het recht om leveringen en gedeeltelijke diensten, tenzij leveringen en gedeeltelijke diensten voor de koper ontoelaatbaar zijn.

 

  1. 5.    Vertraging in aanvaarding

5.1. Als de betaling op de vervaldag niet plaatsvindt, zal het bedrag van elke factuur van Re-Invent worden verhoogd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van niet herleidbare 15 %.

 

5.2. De koper is verplicht om de details van de rekening te controleren in relatie tot de geleverde goederen. Als er geen vordering binnen 6 werkdagen na ontvangst van de levering wordt afgegeven, is de ontvangst geacht te zijn gemaakt. Tenzij er is een ontbreekt dat niet bij de controle van goederen wordt waargenomen.

 

  1. 6.     Overdracht van risico

6.1. De verzending van de gekochte goederen is altijd voor rekening en risico van de koper . Op speciaal verzoek van de koper, kan transportverzekering worden afgerond voor de klant rekening . De keuze van de verzendmethode en middelen is, tenzij anders is overeengekomen door ons gekozen.

6.2. Tijdens een ontvoering door de klant, wanneer die door een verzender of door de koper, de risico's , met inbegrip van het verlies of de toevallige verslechtering van de gekochte aangewezen persoon zal rekening van de klant zijn.

 

  1. 7.    Reserveren

7.1. Alle geleverde goederen (voorbehouden goederen) blijven tot betaling ons eigendom ongeacht van de rechtsgrond en van alle vorderingen met inbegrip van toekomstige of gedeeltelijke afspraken , ook indien zij voortvloeien uit contracten gelijktijdig of later worden gesloten. Dit geldt ook als betalingen op bepaalde aanwijzing vorderingen worden gedaan.

 

7.2. Tijdens de bewaarperiode, heeft de koper recht op het bezit van de goederen en een voorgenomen gebruik. Hij is verplicht , tijdens de bewaartermijn van de goederen de goederen in goede staat te behouden. In geval van schade aan de gereserveerde goederen die na de overdracht van het risico op de koper optredt moeten we onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld . Op ons verzoek moet een schriftelijk verslag over de omstandigheden van het verlies worden gepresenteerd.

 

7.3. Zolang de koper niet in gebreke van betaling is, heeft hij recht bij een normale bedrijfsvoering op verkopen of verwerken van de goederen. Wederverkoop is gelijk aan het gebruik van de goederen door de wijziging, verwerking, mengen, verbinding, installeren en te gebruiken bij de uitvoering van de leveringen of van de arbeidsverhouding door de koper. Want verder dan de terbeschikkingstelling van de gereserveerde goederen te maken, wordt de koper niet gerechtigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over de voorbehouden goederen te beschikken. (In het bijzonder de verkoop, inpandgevingen, overdracht van een goed in eigendom als zekerheid, lease of andere voorziening aan een derde partij)

 

7.4. Alle vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de goederen, plus alle bijkomende rechten en veiligheid zijn al - en ongeacht of ze worden verkocht aan een of meer kopers - volledig toegewezen aan ons. In het geval dat de klant zal bewerkingen, assemblage en het mengen van de gereserveerde goederen met andere goederen uitvoeren, zal de eigendom van de nieuwe zaak naar ons terugkomen in verhouding tot de factuurwaarde van de relatieve voorbehouden goederen de factuurwaarde van de andere goederen die worden gebruikt. Als de gereserveerde goederen de koper is betrokken bij een contract voor de huur en de industrie of in de fabriek, dus de uitkomst van deze schuld dienst contract wordt overgedragen aan ons van hetzelfde volume. De koper is bevoegd om de vorderingen toegewezen aan ons in de normale gang van zaken te verzamelen, toen hij zijn contractuele verplichtingen aan ons gezichten. De koper heeft niet het recht om het recht van klacht te hebben, tenzij hij eindelijk de volledige nominale waarde van het betaalde bedrag ontvangt.

 

7.5. Als de waarde van de garantie die we beschikken onze schuldvordering met meer dan 20% overschrijd, zijn we toegewijd op wensen van de klant om opnieuw de garantie van onze keuze toe te wijzen of vrij te geven.

 

7.6. Indien de koper in wanbetaling is of niet aan zijn verplichtingen heeft voldoen ten aanzien van de gereserveerde goederen in overeenstemming met deze voorwaarden en dat we wegens deze schending uit het contract hebben teruggetrokken. Hebben we het recht om de uitsluiting van enig recht van retentie, om de terugkeer van de aankoop object te eisen. De kosten van het herstel en de exploitatie van de goederen zijn voor rekening van de koper. Deze kosten zullen in het algemeen worden verhoogd zonder rechtvaardiging van 10% van de teruggevorderde nettobedragen (dat betekend de inkomsten insluiting de schadebehandelingskosten) BTW inbegrepen. De koper blijft de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat er geen kosten of deze kosten laag waren. De inkomsten exclusief schadebehandelingskosten en de ontvangen betalingen van de verkoopprijs zullen in rekening gebracht worden na aftrek van kosten en overige vorderingen in verband met de koopovereenkomst. Elke surplus wordt gegarandeerd aan de koper.

 

7.7. In geval van beslagen of andere toespraken van derden, moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk ervan mededelen opdat wij naar voren onze rechten kunnen brengen. Een kopie van het protocol van beslag en een formele verklaring die de handhaving van onze vordering en ons eigendomsvoorbehoud van de gegrepen onderwerpen bevestigt, worden direct verzonden.

 

  1. 8.    Bezwaar en verantwoordelijkheid van verborgen fouten

8.1. Wij staan de rechten van garantie van de geleverde goederen af die wij tegen de leveranciers of afzenders hebben. De koper aanvaardt aldus deze uitdrukkelijke overdracht. Voor zover de koper met successen de rechten van garantie buitengerechtelijk naar voren brengt, gaan wij elke verantwoordelijkheid achteruit. Wij geven een garantie, wanneer de koper niet de rechten van garantie buitengerechtelijk met successen naar voren heeft kunnen brengen.

 

8.2. De rechten van de klant aan de garantie van de fouten impliceren dat deze zich van zijn verplichtingen tot controle en kennisgeving van gebrek in overeenstemming met § 377 HGB heeft gekweten (Duitse code van handel).

 

8.3. De pretenties van de koper wegens vormfouten van het ding gedurende de verkoop van de nieuwe goederen worden van het recht binnen een jaar, vanaf het moment, van de termijn van wettelijk voorschrift voorgeschreven. Deze verkorte verjaringstermijn is niet in geval van overtreding van het leven, het lichaam of de gezondheid, of van een opzettelijke overtreding of door ernstige nalatigheid of in geval van verborgen schade van toepassing op bedrieglijke wijze.

 

8.4. Als de koper zijn recht op latere uitvoering voor een fout van onze kant van de nieuwe goederen naar voren brengt, hebben wij het recht – aan onze vrije scheidsrechter – om de fout door verbetering of door een nieuwe levering van nee-onvolkomen goederen te herstellen.

 

8.5. In het geval dat een toespraak van de koper of van de derde op onze geleverde goederen - zonder onze overeenkomst - werd gehouden, in het bijzonder een herstellen uit te voeren of de producten van derden te ontplooien, zijn wij alleen verantwoordelijk wanneer de koper bewijst dat de tussenkomst de voorgekomen gebreken niet op gang heeft gebracht.

 

  1. 9.    Verantwoordelijkheid, adviezen van schade

9.1. Voor de schade die door ons wordt toegebracht, de koper, met inbegrip van de overtreding van de rechten die uit de niet- contractuele verplichting en uit vergoeding van de kosten in overeenstemming met § 284 BGB van de Duitse code van handel voortvloeien, zijn wij verantwoordelijken van het voornemen en van ernstige nalatigheid. In het geval van ernstige nalatigheid, ander dan de wezenlijke contractuele verplichtingen door eenvoudige hulpkrachten van uitvoering, zijn wij verantwoordelijken slechts voor wezenlijke contractuele verplichtingen die in deze paragraaf 9 worden bedoeld, worden bepaald als degenen die de realisatie gedaan de goede uitvoering van het contract en waarvan de naleving van de ondertekenaar vertrouwen regelmatig kan doen.

 

9.2. In geval van lichte nalatigheid, zullen wij verantwoordelijke slechts zijn als de schade te wijten aan een overtreding van wezenlijke verplichtingen van het contract, en alleen maar voor de typisch te verwachten schade aan het einde van het contract is. Voorts zijn wij niet verantwoordelijk in geval van lichte nalatigheid.

 

9.3. Wij dragen ons volledig verantwoordelijk voor de overtredingen van onze kant houdende schade aan het leven, overtreding van een garantie of van de aanslag aan het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid, van het lichaam of de gezondheid.

 

9.4. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, de hulpkrachten van uitvoering en de personeelsleden van de verkoper voor de schade die zij ten gevolge van een lichte nalatigheid zouden toebrengen wordt uitgesloten.

 

9.5. Onafhankelijk van een begane fout, blijft de verantwoordelijkheid intact in geval van bedrieglijke verzwijging van het gebrek of ten laste nemen van een garantie of een voorzieningsrisico of volgens de wet op de verantwoordelijkheid van het product.

 

9.6. De koper is verplicht om elke schade waarvoor wij zijn voorgekomen direct schriftelijk mede te delen, of het door een van onze verantwoordelijke personen te laten verzamelen.

 

 

 

10. Vrijwaringsregelingen

10.1.   Indien een of meer bepalingen van deze algemene lever-, installatie- en betaling voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen intact.

 

10.2.   Wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene lever- en betaling voorwaarden moeten schriftelijk verlopen. Het onthouding van de schriftelijke vorm kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

11. De plaats van uitvoering, de rechtsmacht en toepasselijk recht 

 

11.1. De plaats van uitvoering van onze leveranties en prestaties is onze hoofdkantoor.

 

11.2. Voor zoveel de koper een koopman of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is exclusiev rechtsmacht onze hoofdkantoor. Hetzelfde geldt  indien de koper geen algemene rechtsmacht heeft, naar sluiting van het contract zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats uit de binnenland verhuisd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op de datum van instelling van een vordering niet bekend is.

Zuletzt angesehen